...

Laweta, holowanie i auto pomoc drogowa - Szczecin,

ul. Pozdawilska 12 / 2, tel. (+48) 609 715 715, , woj. Zachodniopomorskie, Polska

Problem z akumulatorem zimą

Spa­da­ją­cy słu­pek rtęci na ter­mo­me­trach mar­twi nie­jed­ne­go kie­row­cę. W prak­ty­ce może ozna­czać to pro­blem z aku­mu­la­to­rem i po­ran­nym uru­cha­mia­niem sil­ni­ka w sa­mo­cho­dzie. Gdy za oknem za­pa­no­wa­ła zima, warto za­dbać o kon­dy­cję aku­mu­la­to­ra w na­szym po­jeź­dzie.

Więk­szość kie­row­ców pew­nie o tym wie, a część nie zdaje sobie spra­wy, ale wraz ze spad­kiem tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia ob­ni­ża się po­jem­ność elek­trycz­na aku­mu­la­to­ra. Jest to efek­tem ob­ni­że­nia tem­pe­ra­tu­ry elek­tro­li­tu w aku­mu­la­to­rze, w wy­ni­ku czego może on oddać mniej ener­gii elek­trycz­nej niż od­dał­by w tem­pe­ra­tu­rze wyż­szej.

Dla­cze­go zimą aku­mu­la­tor „do­sta­je w kość”?

W przy­pad­ku nowej ba­te­rii sa­mo­cho­do­wej pełna, dwu­dzie­sto­go­dzin­na po­jem­ność aku­mu­la­to­ra wy­stę­pu­je przy plus 25 st. C, ale je­że­li tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia spad­nie do 0 st. C, jego efek­tyw­ność sta­no­wić bę­dzie je­dy­nie 80 proc. mocy wyj­ścio­wej. W mo­men­cie, gdy słu­pek rtęci spad­nie do minus 10 st. C, spraw­ność aku­mu­la­to­ra wy­nie­sie nieco po­wy­żej 70 proc. Cały czas jed­nak mó­wi­my o nowym aku­mu­la­to­rze. Je­że­li aku­mu­la­tor jest już tro­chę wy­ła­do­wa­ny, to jego po­jem­ność jest jesz­cze mniej­sza.

Aku­mu­la­tor w okre­sie je­sien­no-zi­mo­wym pra­cu­je w o wiele trud­niej­szych wa­run­kach, niż jest to w po­zo­sta­łych po­rach roku. W tym cza­sie rza­dziej wy­jeż­dża­my na dłuż­sze trasy, w wy­ni­ku czego aku­mu­la­tor jest do­ła­do­wy­wa­ny przez al­ter­na­tor w spo­sób ogra­ni­czo­ny – mówi Rafał Kadz­ban z Jenox Aku­mu­la­to­ry Sp. z o.o. To, co naj­czę­ściej wy­ła­do­wu­je aku­mu­la­tor, to głów­nie eks­plo­ata­cja po­jaz­du na krót­kich od­cin­kach z włą­czo­ną dużą ilo­ścią od­bior­ni­ków elek­trycz­nych ta­kich jak radio, świa­tła, dmu­cha­wy, ogrze­wa­nie szyb, lu­ste­rek, fo­te­li – do­da­je.

Warto rów­nież pa­mię­tać, że ob­ni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia po­wo­du­je zgęst­nie­nie oleju w skrzy­ni kor­bo­wej i w skrzy­ni bie­gów. W efek­cie czego rosną opory, które musi po­ko­nać roz­rusz­nik przy uru­cho­mie­niu sa­mo­cho­du. Skoro więc opór jest więk­szy, to rów­nież prąd po­bie­ra­ny z aku­mu­la­to­ra pod­czas roz­ru­chu wzra­sta. Efek­tem czego nie­do­ła­do­wa­ny zimą aku­mu­la­tor jesz­cze bar­dziej „do­sta­je w kość”.

Zadzwoń 609-715-715

Właściciel firmy CORRADO Szczecin. Lawetowanie, hol pojazdów i auto pomoc w przystępnej cenie. Zapraszam do kontaktu.

Możliwość komentowania została zablokowana

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.