...

Laweta, holowanie i auto pomoc drogowa - Szczecin,

ul. Pozdawilska 12 / 2, tel. (+48) 609 715 715, , woj. Zachodniopomorskie, Polska

Akumulator bezobsługowy – instrukcja obsługi

Więk­szość pro­du­ko­wa­nych obec­nie aku­mu­la­to­rów sa­mo­cho­do­wych to tzw. aku­mu­la­to­ry bez­ob­słu­go­we, ale i one wy­ma­ga­ją wy­ko­na­nia okre­so­wo pewnych czyn­no­ści.

Ter­min bez­ob­słu­go­wy okre­śla aku­mu­la­tor, w któ­rym przez kilka lat nie po­trze­ba do­le­wać wody de­sty­lo­wa­nej do elek­tro­li­tu. Bieguny akumulatora oraz zamocowane na nich końcówki przewodów, czyli tzw. klemy, trzeba okresowo porządnie czyścić i sprawdzać, czy są dobrze zamocowane.Uby­tek wody z elek­tro­li­tu zwią­za­ny jest z wy­dzie­la­niem się wo­do­ru i tlenu pod­czas pro­ce­sów roz­ła­do­wa­nia i prze­ła­do­wa­nia (nad­mier­ne­go ła­do­wa­nia) za­cho­dzą­cych w trak­cie eks­plo­ata­cji.

We współ­cze­snych aku­mu­la­to­rach sto­su­je się różne roz­wią­za­nia, aby za­po­biec zmniej­sza­niu się ilo­ści elek­tro­li­tu. Jed­nym z pierw­szych było wy­ko­rzy­sta­nie szczel­nej obu­do­wy oraz wy­ko­na­nie szkie­le­tu do­dat­niej elek­tro­dy ze sto­pów z udzia­łem sre­bra i wap­nia, w celu ogra­ni­cze­nia wy­dzie­la­nia wo­do­ru pod­czas pracy ogni­wa. Roz­wią­za­nie to zwy­kle uzu­peł­nia zwięk­szo­na ilość elek­tro­li­tu, co w sumie spra­wia, że w ciągu od trzech do pię­ciu lat nie po­trze­ba go uzu­peł­niać de­sty­lo­wa­ną wodą.

Każdy jed­nak aku­mu­la­tor, za­rów­no kla­sycz­ny jak i ten wy­ko­rzy­stu­ją­cy naj­now­sze tech­no­lo­gie za­po­bie­ga­ją­ce zmniej­sza­niu się po­zio­mu elek­tro­li­tu, musi być pod­da­wa­ny okre­so­wo pew­nym czyn­no­ściom, które za­pew­nia­ją mu pra­wi­dło­we współ­dzia­ła­nie z in­sta­la­cją elek­trycz­ną sa­mo­cho­du. Cho­dzi przede wszyst­kim o ob­słu­gę za­ci­sków (bie­gu­nów) aku­mu­la­to­ra i mon­to­wa­nych na nich koń­có­wek prze­wo­dów, czyli tzw. klem.

Za­ci­ski i klemy muszą być czy­ste. Szcze­gól­nie do­ty­czy to współ­pra­cu­ją­cych po­wierzch­ni tych ele­men­tów. Przy­naj­mniej raz w roku na­le­ży roz­krę­cić klemy i usu­nąć z nich oraz z za­ci­sków wszel­kie za­nie­czysz­cze­nia. Po­nad­to na­le­ży czę­sto spraw­dzać, czy koń­ców­ki prze­wo­dów(klemy) są wy­star­cza­ją­co mocno za­ci­śnię­te (do­krę­co­ne) na za­ci­skach aku­mu­la­to­ra. Klemy na za­ci­skach warto do­dat­ko­wo za­bez­pie­czyć np. wa­ze­li­ną tech­nicz­ną lub innym pre­pa­ra­tem prze­zna­czo­nym do tego celu.

O czy­stość warto rów­nież za­dbać na po­wierzch­ni aku­mu­la­to­ra. Brud w po­łą­cze­niu z wil­go­cią po­tra­fi two­rzyć ścież­ki prze­pły­wu prądu mię­dzy bie­gu­na­mi aku­mu­la­to­ra, co pro­wa­dzi do jego sa­mo­roz­ła­do­wa­nia. Warto i na­le­ży okre­so­wo spraw­dzać także stan po­łą­czeń aku­mu­la­to­ra z masą. Jeśli są one brud­ne lub sko­ro­do­wa­ne trze­ba je bez­względ­nie oczy­ścić i za­bez­pie­czyć.

Zadzwoń 609-715-715

Właściciel firmy CORRADO Szczecin. Lawetowanie, hol pojazdów i auto pomoc w przystępnej cenie. Zapraszam do kontaktu.

Możliwość komentowania została zablokowana

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.